Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


I. Základné ustanovenia


1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom, ktorým je Mgr. Ivan Gábriš a objednávateľom, ktorej predmetom je objednávka predstavenia “Vedecké okienko”.

Ivan Gábriš – Vedecké okienko

IČ: 55 502 792

so sídlom: Solčianky 40, 956 38 Solčianky 

email: ivo@vedeckeokienko.sk

web: www.vedeckeokienko.sk

(ďalej len „predávajúci“)


2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.vedeckeokienko.sk (ďalej je „internetový obchod“).


3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.


4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.


II. Informácie o službe a cenách


1. Informácie o službe, vrátane uvedenia ceny jednotlivej služby a jej hlavných vlastností je závislá od niekoľkých faktorov. Pri vystúpeniach pre školy závisí od počtu žiakov. Základná stanovená cena vystúpenia je 4,00€ za jedného žiaka, za splnenia minimálneho počtu 50 žiakov na jedno vystúpenie. Pri iných ako školských vystúpeniach sa cena za vystúpenie stanoví dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.


2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu služby uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú predávajúci prevádzkuje. Zmena ceny služby sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu nato, že ešte nedošlo k dodaniu služby. 


3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním služby. Informácia o nákladoch spojených s dodaním služby, teda cestovnými nákladmi je ustanovená na 0,40€/km. Do cestovných nákladov je započítaná cesta z Bratislavy na adresu kupujúceho a naspäť do Bratislavy. Kupujúci má právo uplatniť si možnosť odpočtu cestovných nákladov, v prípade, že je splnená niektorá z podmienok uvedených v sekcii Akcia: doprava zadarmo. 


4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny služby nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.


5. Predávajúci toleruje maximálny 10 percentný rozdiel medzi objednaným a reálnym počtom žiakov, ktorí sa programu zúčastnia. V prípade vyššieho počtu žiakov, ako bolo vopred nahlásené bude predávajúci účtovať základnú cenu 4,00€ za jedného žiaka. 


III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy


1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.


2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru skrz emailovú alebo telefonickú komunikáciu. Záväzne je termín rezervovaný až po uhradení zálohy vo výške polovice ceny vystúpenia.


3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie službu, počet účastníkov, spôsob platby a doručenia.


4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.


5. Bezodkladne po obdržaní záväznej objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí zálohy predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.


6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.


7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.


8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.


IV. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcim spôsobom:

  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho
  • V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s a dodaním služby v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.


3. Predávajúci požaduje od kupujúceho vopred zálohu vo výške polovice ceny služby.


4. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu daňový doklad – faktúru za služby. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho


5. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

 

1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy z dôvodu nedostupnosti termínu zvoleného v objednávke alebo iného dôvodu zabraňujúceho poskytovateľovi dodať službu riadne a v čas podľa zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať službu objednávateľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať objednávateľa a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za službu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určeným kupujúcim.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.9.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme službu.


2. Odstúpenie od zmluvy musí objednávateľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou emailu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.


3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie : najmä identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu služby, spôsob, akým má poskytovateľ vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu objednávateľa.


4. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej objednávateľ odstúpil. Od objednávateľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.


5. Poskytovateľ je povinný vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu za službu rovnakým spôsobom, aký použil objednávateľ pri svojej platbe, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby objednávateľovi v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.


6. Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.


IV Osobné údaje a ich ochrana


1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu školského zariadenia vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.


2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.


3.Poskytovateľ týmto oznamuje objednávateľovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) poskytovateľ ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov objednávateľa bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov objednávateľa je nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán.


4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


5. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.


6. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.


7. Poskytovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej poskytovateľovi.


8. Objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti od poskytovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané, b) účel spracúvania osobných údajov, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu: i) identifikačné údaje poskytovateľa a zástupcu poskytovateľa, ak bol vymenovaný, ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak poskytovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre objednávateľa na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak poskytovateľ získava osobné údaje objednávateľa na základe súhlasu objednávateľa podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak objednávajúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, poskytovateľ oznámi objednávateľovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov, g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.


9. Objednávateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u poskytovateľa namietať voči: a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.


10. Objednávateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u poskytovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka objednávateľa je oprávnená, poskytovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie objednávateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.


11. Objednávateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u poskytovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu poskytovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Objednávateľ má právo žiadať poskytovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom poskytovateľ je povinný žiadosti objednávateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia poskytovateľ informuje objednávateľa v lehote podľa ods. 14. týchto Obchodných podmienok. Objednávateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov objednávateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov poskytovateľa vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke objednávateľa, alebo ak poskytovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov objednávateľa.


12. Ak objednávateľ uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom objednávateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.


13. Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak objednávateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.


14. Poskytovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť objednávateľa podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám objednávateľa podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.


15. Obmedzenie práv objednávateľa podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ poskytovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.


VI. Záverečné ustanovenia


1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.


2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.


3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.


4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.


5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.


6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 11.12.2023

Shopping Cart